กลุ่มพุทธวิทยาศาสตร์ 

Buddhist Science Working Group

Products

Product type:  Book

Language: Thai + English (Excerpts)


การปฏิบัติธรรม

ตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า


ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ (พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร)

8 มิถุนายน 2567

จำนวนหน้า:  95

คำนิยม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

คำนิยม

ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร

รายงานประจำปี 2566

วรเชษฐ์ เจริญสวัสดิ์

เนื้อหา